Kính tiễn Giác linh Ôn Hạnh Đạo

 

Thong dong cánh hạc về Tây

Ôn đi như huyễn gió mây vô thường

Thất pháp tài quyện khói hương

Ngàn thu vô tịch chơn thường Phật tâm.

 

 

TÂM THƯỜNG ĐỊNH

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11